Filescout Troýan-yny kompýuterden ygtybarly aýyrmak: Semalt-dan gollanma

Filescout, kompýuteriňiziň programma üpjünçiligine çynlakaý zyýan berip biljek zyýanly Troýan atydyr. Şonuň üçin zyýanly programma üpjünçiligini derrew aýyrmak ulanyjy üçin iň oňat wariantydyr. “ Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Oliwer King, “Filescout Trojan” -ny kompýuterden nädip aýyrmalydygyny düşündirýär.

Filescout Troýan: Gysgaça syn

Zyýanly programma üpjünçiligi, kompýuterdäki esasy sazlamalary ýörite nyşana alýar. Zyýanly programma üpjünçiligi operasiýa ulgamynda deslapky sazlamalary üýtgedensoň, çozuşy ýerine ýetirmek aňsat. Ondan soň, Troýan kompýuterde gurmak we gurmak üçin zerur faýllary göçürip alýar. Elbetde, ulanyjynyň rugsady bolmazdan gidýär. “Troýan” ulgamda bolansoň, kompýuteriň işleýşi haýallaýar, bu bolsa öz gezeginde beýleki programmalara täsir edýär. Iň agyr ýagdaýlarda, Troýan käbir meseleleri ýerine ýetirmek ukybyna täsir edip, programmalary öçürip biler. Çozuşdan goramak üçin deslapky programma programmasy ýa-da şübheli işler barada duýduryş bermek üçin zyýanly programma üpjünçiligi kompýuterden maglumatlary aňsatlyk bilen ýygnap biler.

Näme üçin aýyrmaly?

Filescout Trojan, nyşana alýan kompýuter üçin erbet niýetli zyýanly hakerleriň işidir. Bu anyk maksat üçin gaty zyýanly bolmak üçin döredildi. Biri derrew duýman biler, ýöne käbir signallar şübhe döredýär we biri olara üns bermeli. Mysal üçin, kompýuter öz amallaryny adatdakysyndan has haýal işledip başlasa, bu ony skanirlemek üçin ýeterlikdir. Biri internete göz aýlaýan bolsa we brauzer şübheli görünýän açylýan penjireleri getirmegi dowam etdirýän bolsa, kompýuter bilen ýakyndan gözden geçirmek üçin hem wagt sarp etmeli. Bu açylýan penjirelere basmak akylly däl. Köp halatlarda “Filescout Trojan” -yň ýa-da beýleki zyýanly programma üpjünçiligi bilen ýerleşdirilen faýlyň sebäbi bolup biler. Gözlegleriň netijesi, hakerleriň internetdäki işjeňlige gözegçilik etmek we maliýe maglumatlary we parol maglumatlary ýaly şahsy maglumatlary ýygnamak üçin ulanýandyklaryny görkezýän ynamsyz baglanyşyklara basmak howply.

Aboveokarda aýdylan ähli sebäplere görä, Troýan atyny tapan badyna ýok etmek hökmandyr. Diňe bir enjam goragly bolman, eýsem içindäki maglumatlar hem goralýar. Aşakda bu meseläni çözmek üçin ädimme-ädim gollanma bar.

Filescout Troýany aýyrmak

Awtomatiki usul:

Başga bir zat etmezden ozal, SpyHunter programma üpjünçiliginiň göçürmesini onlaýn göçürip alyň. Bu, köp adam tarapyndan kompýuterdäki ähli howplary we ýokançlyklary yzarlamak we arassalamak üçin ulanylýan täsirli wirusa garşy programma.

  • Wirusa garşy programma açylandan soň, doly skaneri saýlaň we ähli kompýuter faýllaryny derňemegine garaşyň
  • Potentialhli potensial howplar interfeýsde görkezilýär. Hemmesini saýlaň we aýyryň.

Gollanma usuly:

  • Taslama dolandyryjysynda "ähli amal" goýmasyny saýlaň we ähli işleýän prosesleriň sanawy şu ýerde görkeziler. “Filescout Trojan” faýlyny sanawdan yzarlaň we penjiräniň aşaky sag tarapynda “gutarmak” düwmesine basyň.
  • Soňra reýestrden prosese geçiň. "HKEY_LOCAL_MACHINE" registr açaryndaky Filescout Troýan faýlyny yzarlaň we pozuň.
  • Netijede, deslapky programma gurnama diskine giriň, Programma faýllary bukjasyny açyň we Troýan adyndaky ähli faýllary pozuň.

Kompýuteriňizde Troýan ýokançlygynyň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin şübheli web sahypalaryndan, nätanyş programmalardan gaça durmaly we ähli spam hatlaryny arassalamaly.

send email